ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ Clozapine ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﻘﺎوم ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻋـﺪم ﭘـﺬﻳﺮش آن در ﺧﻴﻠﻲ از ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻲﺷﻮد.

اﻓﺖ ﻓﺸﺎر وﺿﻌﻴﺘﻲ، ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ، اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﺳـﻨﺪرم ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﻚ، اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﺰاق، ﺧﻮابآوری و ﻳﺒﻮﺳﺖ در ﻣﻴﺎن ﺷﺎﻳﻊﺗﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧﻄﺮ ﺗﺸﻨﺞ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد، اﮔﺮ ﭼﻪ اﻓﺰاﻳﺶ QT ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ clozapine ﻧﻴﺴﺖ ، اﻣﺎ ﻣﻮارد ﻣﺮگ ﻧﺎدر (۰/۱ درﺻﺪ) ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻗﻠﺒﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﻤﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎک آﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺘﻮزﻳﺲ ﻛﻪ در ۱ ﺗـﺎ ۲ درﺻـﺪ ﻣـﻮارد در ﻃــﻲ ﺷــﺶ ﻣــﺎه اول درﻣــﺎن ﮔــﺰارش ﺷــﺪه و ﺑﻌــﺪ از آن ﻧﻴــﺰ وﺟــﻮد ﻧﺪاﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ.

FDA ﺷــﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ در ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮای ۶ ﻣﺎه اول درﻣﺎن، دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﺮای ﺷـﺶ ﻣـﺎه دوم درﻣـﺎن و ﺷﻤﺎرش ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻃﻮل درﻣﺎن اﻟﺰاﻣﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ.

خواب آلودگی، نوتروپنی و آگرانولوسیتوز کشنده، سردرد و گیجی، افزایش ترشح بزاق، مشکل در دفع ادرار، نعوذ دائم، پریکاردیت و میوکاردیت ، هذیان ، ندرتاً‌ تغییرات فشار خون، تهوع و استفراغ، افزایش قند خون، عوارض خارجی هرمی، کاهش یا افزایش دمای بدن، رنگ پریدگی، کابوس شبانه، خشکی‌دهان، احتقان بینی، یبوست، تاری دید، آریتمی، افزایش تعداد ضربان قلب، اختلال در قاعدگی، گالاکتوره، ژنیکوماستی، افزایش وزن، ناتوانی جنسی، کم خونی همولیتیک، بثورات جلدی و یرقان از عوارض جانبی دارو هستند.

موارد منع مصرف :

در صورت وجود ضعف شدید CNS سابقه نوتروپنی، اختلالات میلوپرولیفراتیو به ویژه دیسکرازی خونی یا سابقه ابتلا به آن و ضعف مغز استخوان،‌ این دارو نباید مصرف شود.

کلوزاپین در بیماران مبتلا به تشنج کنترل نشده، بیماران مبتلا به بیماری‌های خونی میلو پرولیفراتیو و آگرانولوسیتوز ایجاد شده در اثر مصرف قبلی دارو، منع مصرف مطلق دارد. موارد دیگری با منع مصرف نسبی، مانند اختلال کبدی و اختلالات قبلی دستگاه قلبی و عروقی وجود دارند.

کلوزاپین