من کارشناسی ارشد رشته مشاوره از دانشگاه علوم بهزیستی توانبخشی هستم . در حال حاضر در کلینیک هیربد به رواندرمانگر شناختی رفتاری در زمینه اختلالات خلقی و مشکلات فردی خدمت شما هستم ....|

فاطمه رمضانی