۳- دوره درمان این دارو باید کامل شود.

۴- برای حصول اثر درمانی مطلوب،‌ ممکن است ۳-۲ هفته زمان مورد نیاز باشد.

۵- در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، اگر رژیم درمانی به صورت چند نوبت در روز باشد، به محض به یادآوردن، آن نوبت باید مصرف شود، ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد، از مصرف نوبت فراموش شده و دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی باید خودداری شود.

اگر رژیم درمانی بصورت مصرف هنگام خواب باشد، از مصرف نوبت فراموش شده هنگام صبح باید خودداری شود.

بهتر است در این مورد، با پزشک مشورت شود.

۶- از مصرف فرآورده های حاوی الکل و سایر داروهای مضعف CNS با این دارو باید خودداری شود.

۷- به دلیل بروز احتمال سرگیجه و کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری دارند، باید احتیاط نمود.

۸- به دلیل بروز احتمال سرگیجه هنگام برخاستن ناگهانی از حالت نشسته یا خوابیده باید احتیاط نمود.

۹- این دارو ممکن است سبب خشکی دهان شود. در صورت تداوم این عارضه پس از ۲ هفته باید با پزشک مشورت شود.

۱۰- در صورت نیاز به هرگونه عمل جراحی یا درمان اضطراری، باید از مصرف این دارو باید مطلع شود.

فارماکودینامیک / کینتیک:

  • ﺟﺬب: آﻫﺴﺘﻪ
  • ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻧﺪﻳﻨﮓ: % ۸۸
  • ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ: ﻛﺒﺪی
  • ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺣﺬﻓﻲ: ۲۷-۵۸ ﺳﺎﻋﺖ
  • ﭘﻴﻚ اﺛﺮ: ۱۲ ﺳﺎﻋﺖ
  • دﻓﻊ: ادراری و ﻣﺪﻓﻮع

    ماپروتیلین